ekskursii.by

Беларускі экскурсійны партал

Дагавор аказання турыстычных паслуг

каляндар зборных экскурсій

правілы браніравання экскурсіі

Ніжэй прыведзена тыпавая форма дагавора аказання турыстычных паслуг. У залежнасці ад мэт тураператар мае права ўносіць у яго дапаўненні.

ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
11.08.2022 № 523

Тыпавая форма

ДАГАВОР
аказання турыстычных паслуг №


___ ___________ 20__ г.                                                                                 ___________________________
                                                                                                                            (место заключения договора)
_________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(назва (фірмавая назва) тураператара)
названае (ы) у далейшым Выканаўца, у асобе __________________________________________________________________________________ ,
                                                                                                                                      (пасада службоўца, занятага ў арганізацыі турызму, яго прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць), назва (фірмавая назва) турагента, прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) індывідуальнага прадпрыемца)
дзеючага на падставе ______________________________________
                                                    (заснаваўчы дакумент, даверанасць, дагавор даручэння або іншы не забароненая заканадаўствам дагавор)
з аднаго стараны, і _______________________________________________________________________________________________________________ ,
                                                                                (прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку, (калі такое ёсць) фізічнай асобы, назва (фірмавая назва) юрыдычнай асобы)
названы(ыя) у далейшым Заказчык, з іншага боку, разам названыя бакамі, заключылі дадзены дагавор аб наступным:

ПРАДМЕТ САПРАЎДНАГА ДАГАВОРА

1. Выканаўца абавязваецца па заданні заказчыка ў адпаведнасці з праграмай турыстычнага падарожжа паводле дадатку 1 зрабіць турыстычныя паслугі асобам паводле дадатку 2, што з'яўляюцца турыстамі, экскурсантамі (далей, калі не азначана іншае, - турысты), а заказчык абавязваецца аплаціць гэтыя паслугі.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2. У выпадку заключэння сапраўднага дагавора на карысць трэцім асобам (турыстаў) заказчык абавязваецца забяспечыць выкананне гэтымі асобамі ўмоў сапраўднага дагавора і выяўляе тым самым іх згоду на ўмовы сапраўднага дагавора.
3. Турысты маюць права патрабаваць ад выканаўца аказання ім турыстычных паслуг у адпаведнасці з праграмай турыстычнага падарожжа паводле дадатку 1.
4. Турагент, упаўнаважаны выканаўцам на заключэнне сапраўднага дагавора, нададзены паўнамоцтвамі:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
<*>
5. Колькасць турыстаў, якім аказваюцца турыстычныя паслугі ў адпаведнасці з сапраўднай дагаворам, складае _____ чалавек.
6. Мінімальная колькасць чалавек, вызначаная выканаўцам пры фармаванні тура, якое патрэбна для ажыццяўлення турыстычнага падарожжа, складае _____.
7. Якасць турыстычных паслуг павінна адпавядаць умовам сапраўднага дагавора, а пры іх адсутнасці або няпоўнасці - патрабаванням, якія прад'яўляюцца да паслуг адпаведнага тыпу.

КОШТ ТУРЫСТЫЧНЫХ ПАСЛУГ І ПАРАДАК ІХ АПЛАТЫ

8. Кошт турыстычных паслуг па сапраўднаму дагавору складае _______________________________________________________________.
9. Тэрміны і парадак аплаты турыстычных паслуг, а таксама выплаты няўстойкі (пені, штрафу) _______________________________________________________________________________.

ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ БАКОЎ

10. Выканаўца мае права на:
своечасовае атрыманне ад заказчыка поўнай і верагоднай інфармацыі, дакументаў, а таксама звестак пра сябе і турыстаў у аб'ёме, патрэбным для выканання сваіх абавязанняў па сапраўднаму дагавору;
кампенсацыя заказчыкам прычыненай шкоды ў выпадках і парадку, пастаўленых грамадзянскім і грамадзянска-працэсуальным заканадаўствам;
___________________________________________________________________________________________________________.

11. Выканаўца абавязаны:
11.1. прадаставіць своечасова заказчыку інфармацыю пра турыстычныя паслугі, што залучае звесткі:
пра праграму турыстычнага падарожжа;
пра тураператара, які сфармаваў тур;
пра кошт турыстычных паслуг, тэрміны і парадак іх аплаты;
пра комплекс мер, што гарантуюць забеспячэнне асабістай бяспецы і захаванасці маёмасці турыстаў, экскурсантаў у час здзяйснення турыстычнага падарожжа;
пра дакладны час пачатку турыстычнага падарожжа, не пазней чым за суткі да даты пачатку турыстычнага падарожжа або ў момант заключэння сапраўднага дагавора, калі да пачатку турыстычнага падарожжа застаецца меней за адны суткі;
пра прымаючы бок;
іншую інфармацыю, злучаную з аказаннем турыстычных паслуг;
11.2. пры міжнародным выязным турызме апроч інфармацыі, агаданай у падпункце 11.1 гэтага пункта, прадаставіць таксама інфармацыю:
пра выкананне правілаў асабістай бяспецы турыста, экскурсанта;
пра забеспячэнне выканання тураператарам, які сфармаваў тур, абавязанняў па дагаворах аказання турыстычных паслуг у сферы міжнароднага выязнога турызму з дапамогай спосабаў забеспячэння выканання тураператарам абавязанняў па дагаворах аказання турыстычных паслуг у сферы міжнароднага выязнога турызму;

пра парадак звароту ўдзельнікаў турыстычнай дзейнасці за пакрыццём маёмаснай шкоды ў сувязі з надыходам выпадкаў немагчымасці выканання тураператарам абавязанняў;
11.3. своечасова прадставіць заказчыку дакументы, патрэбныя для здзяйснення турыстычнага падарожжа;
11.4. прымаць меры па выкананні праў, свабод і законных інтарэсаў заказчыка і турыстаў у перыяд здзяйснення імі турыстычнага падарожжа па тэрыторыі краіны (месца) часовага знаходжання (транзітнага праезду), у тым ліку ў выпадку здзяйснення супрацьпраўнай дзеі або надыходу іншай неспадзяванай акалічнасці ў дачыненні да заказчыка і (або) турыстаў;

11.5. забяспечыць належную якасць турыстычных паслуг і іх бяспеку ў адпаведнасці з сапраўдным дагаворам;
11.6. у выпадку адсутнасці мінімальнай колькасці чалавек, вызначанай у пункце 6 сапраўднага дагавора, інфармаваць заказчыка пра гэта не пазней чым за дзесяць каляндарных дзён да даты пачатку турыстычнага падарожжа;
11.7. пакрыць у парадку, устаноўленым грамадзянскім і грамадзянска-працэсуальным заканадаўствам, шкоду, прычыненую заказчыку і (або) турыстам;
11.8. пры аднабаковай адмове ад выканання абавязанняў па сапраўднаму дагавору ў час здзяйснення турыстычнага падарожжа па жаданні турыста, экскурсанта арганізаваць яго вяртанне ў месца пачатку (сканчэнні) турыстычнага падарожжа на ўмовах, вызначаных у сапраўдным дагаворы, або на ўмовах болей высокага роўню;
11.9. у выпадку, калі ў час ажыццяўлення турыстычнага падарожжа апынецца, што аб'ём і якасць аказваемых турыстычных паслуг не адпавядаюць умовам сапраўднага дагавора, замяніць турыстычныя паслугі, аказваемыя ў час ажыццяўлення турыстычнага падарожжа, турыстычнымі паслугамі аналагічнай або болей высокай якасці без дадатковых выдаткаў заказчыка, а са згоды заказчыка або турыста - турыстычнымі паслугамі ніжэйшай якасці з кампенсацыяй заказчыку розніцы паміж коштам турыстычных паслуг, паказаных у сапраўдным дагаворы, і коштам фактычна аказаных турыстычных паслуг;
11.10. забяспечыць выкананне сваіх абавязанняў па сапраўднаму дагавору спосабамі забеспячэння выканання тураператарам абавязанняў па дагаворах аказання турыстычных паслуг у сферы міжнароднага выязнога турызму, агаданымі заканадаўствам пра турызм;
11.11. паведаміць заказчыка пра наступленне выпадкаў немагчымасці выканання сваіх абавязанняў па сапраўднаму дагавору;
11.12. інфармаваць заказчыка пра неспадзяваны ўзрост кошту асобных паслуг, што ўваходзяць у комплекс турыстычных паслуг;
11.13. выконваць умовы сапраўднага дагавора;
______________________________________________________.
12. Заказчык мае права:
12.1. патрабаваць аказання турыстам турыстычных паслуг у адпаведнасці з праграмай турыстычнага падарожжа паводле дадатку 1;
12.2. на кампенсацыю выканаўцам прычыненай шкоды ў выпадках і парадку, пастаўленых грамадзянскім і грамадзянска-працэсуальным заканадаўствам;
12.3. на забеспячэнне выканаўцам належнай якасці турыстычных паслуг і іх бяспекі;
12.4. на зварот да выканаўца з прэтэнзіяй у выпадку невыканання або неналежнага выканання выканаўцам умоў сапраўднага дагавора;
_______________________________________________________________________.
13. Заказчык абавязаны:
13.1. азнаёміцца сам і азнаёміць турыстаў з умовамі сапраўднага дагавора, а таксама інфармацыяй, агаданай у падпунктах 11.1 і 11.2 пункта 11 сапраўднага дагавора;
13.2. самастойна азнаёміцца і кіравацца правіламі выезду з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і заезду на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь;
13.3. своечасова прадставіць выканаўцу поўную, верагодную інфармацыю і дакументы, а таксама звесткі пра сябе і турыстаў у аб'ёме, патрэбным для выканання абавязанняў па сапраўднаму дагавору;
13.4. пакрыць фактычна панесеныя расходы выканаўцу ў выпадку аднабаковай адмовы ад выканання абавязанняў па сапраўднаму дагавору пры ўмове іх дакументальнага пацверджання;
13.5. выконваць умовы сапраўднага дагавора;
13.6. забяспечыць выкананне турыстамі наступных абавязкаў:
своечасова прыбываць да месца пачатку турыстычнага падарожжа, а таксама да месцаў збору і адпраўленні ў час здзяйснення турыстычнага падарожжа;
выконваць заканадаўства краіны (месца) часовага знаходжання, шанаваць яе палітычную і сацыяльную прыладу, звычаі, традыцыі, рэлігіі насельніцтва;
асцярожна ставіцца да навакольнага асяроддзя, культурных каштоўнасцяў;
выконваць правілы заезду і выезду краіны (месца) часовага знаходжання (транзітнага праезду);
выконваць правілы асабістай бяспекі турыста, экскурсанта;
_______________________________________________________________________.

ЗМЕНА І СКАСАВАННЕ САПРАЎДНАГА ДАГАВОРА

14. Змена, скасаванне, аднабаковая адмова ад выканання абавязанняў па сапраўднаму дагавору ажыццяўляецца па падставах, агаданых грамадзянскім заканадаўствам і сапраўдным дагаворам, у той форме, у якой складзены сапраўдны дагавор.
15. Заказчык мае права ў аднабаковым парадку адмовіцца ад выканання абавязанняў па сапраўднаму дагавору пры ўмове аплаты выканаўцу фактычна панесеных расходаў.
Выканаўца пры аднабаковай адмове заказчыка ад выканання сапраўднага дагавора абавязаны распачаць патрэбныя і разумныя дзеянні па змяншэнні фактычна панесеных расходаў, у тым ліку звярнуцца да прыцягнутых іх суб'ектам турыстычнай індустрыі для змяншэння такіх расходаў.
Пры непацверджанні выканаўцам фактычна панесеных расходаў, адмове ў паданні заказчыку дакументаў, што пацвярджаюць такія расходы, або адсутнасці выразнага ўказання ў дакументах крыніцы, за кошт якой панесены фактычныя расходы, выканавец абавязаны вярнуць заказчыку ўнесеныя за турыстычныя паслугі грашовыя сродкі ў поўным аб'ёме.
16. Выканаўца мае права адмовіцца ад выканання абавязанняў па сапраўднаму дагавору толькі пры ўмове поўнай кампенсацыі заказчыку страт.
У выпадку адмовы выканаўца ад выканання абавязанняў па сапраўднаму дагавору ў час здзяйснення турыстычнага падарожжа выканавец абавязаны па жаданні заказчыка і (або) турыстаў арганізаваць іх вяртанне ў месца пачатку (сканчэнні) турыстычнага падарожжа на ўмовах, прадугледжаных сапраўдным дагаворам, або на ўмовах болей высокага роўню.
17. У выпадку адсутнасці мінімальнай колькасці чалавек, вызначанай у пункце 6 сапраўднага дагавора, дагавор спыняе дзеянне пры ўмове звароту выканаўцам кошту сплачаных турыстычных паслуг і інфармавання заказчыка ў тэрмін, вызначаны ў падпункце 11.6 пункта 11 сапраўднага дагавора.

ПАРАДАК УРЭГУЛЯВАННЯ СПРЭЧАК. АДКАЗНАСЦЬ БАКОЎ

18. Бакі нясуць адказнасць за невыкананне або неналежнае выкананне абавязанняў па сапраўднаму дагавору ў адпаведнасці з заканадаўствам.
19. Бакі не нясуць адказнасці за невыкананне або неналежнае выкананне абавязанняў па сапраўднаму дагавору ў выпадку, калі гэта апынулася немагчымым з прычыны ўзнікнення абставін непераадольнай сілы. У выпадку ўзнікнення абставін непераадольнай сілы і немагчымасці выканання бакамі абавязанняў па сапраўднаму дагавору кожны з бакоў мае права патрабаваць ад іншага боку звароту ўсяго, што яна выканала, не атрымаўшы сустрэчнага задавальнення.
20. Выканаўца не нясе адказнасці за шкоду, якая можа быць нанесена турыстам па іх уласнай віне або па віне трэціх асоб, што прапануюць у час ажыццяўлення турыстычнага падарожжа паслугі, што не ўваходзяць у яго праграму і аказаныя па ініцыятыве саміх турыстаў.
21. Выкананне выканаўцам абавязанняў па сапраўднаму дагавору забяспечваецца пасярэдніцтвам _______________________________________________________________________________________________________________________________________. (указаць адзін са спосабаў, прадугледжаных у частцы першай пункта 1 артыкула 27 Закона Рэспублікі Беларусь ад 11 лістапада 2021 г. N 129-З "Пра турызм")
Звесткі пра арганізацыю, што забяспечвае выкананне тураператарам абавязанняў па дагаворах аказання турыстычных паслуг: ______________________________________________________________________________________________
(назва арганізацыі, месца знаходжання, кантактныя дадзеныя).
Пералік расходаў, што кампенсуюцца заказчыку і турыстам, у тым ліку дадатковых расходаў: _______________________________________________________________________________________________________________________________________.
Парадак і тэрміны звароту заказчыка і (або) турыстаў з пісьмовай заявай (па банкаўскай гарантыі - з пісьмовай вымогай) пра выплаце грашовай сумы ў кошт кампенсацыі маёмаснай шкоды, прычыненай у сувязі з надыходам выпадкаў немагчымасці выканання тураператарам абавязанняў:____________________________________________________________________________________________________________________________. <**>
22. Бакі вызначылі, што да навярнення ў суд з іскам па спорах, што выцякаюць з сапраўднага дагавора, заказчык навяртаецца да выканаўца з адпаведнай прэтэнзіяй на працягу тэрмінаў, прадугледжаных заканадаўствам пра абарону праў спажыўцоў.
Бакі маюць права скарыстаць іншы не супярэчны заканадаўству дасудовы парадак рэгулявання спрэчак, што выцякаюць з сапраўднага дагавора, з выкананнем тэрмінаў задавальнення патрабаванняў спажыўцоў, пастаўленых заканадаўствам пра абарону праў спажыўцоў.
23. Прэтэнзійны парадак урэгулявання спрэчак, усталяваны ў пункце 22 сапраўднага дагавора, не распаўсюджваецца на выпадкі прычынення заказчыку і (або) турыстам маёмаснай шкоды ў сувязі з надыходам выпадкаў немагчымасці выканання выканаўцам абавязанняў па сапраўднаму дагавору. Для гэтых мэт стораны кіруюцца пунктам 21 сапраўднага дагавора.

ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

24. Сапраўдны дагавор набывае моц з даты яго падпісання бакамі і дзейнічае да поўнага выканання абавязанняў па ім.
25. Дакументы і іх копіі, што пацвярджаюць факт аплаты кошту турыстычных паслуг, з'яўляюцца неадымнай часткай сапраўднага дагавора.
26. Сапраўдны дагавор складзена на ___________________ мове <***> у ____ экзэмплярах, што маюць аднолькавую юрыдычную сілу.

РЭКВІЗІТЫ І ПОДПІСЫ БАКОЎ

Выканаўца                               Заказчык
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________


З правіламі асабістай бяспецы турыста, экскурсанта азнаёмлены.
____________________                                                                                                                                                        
(подпіс Заказчыка)

-----------------------
<*> Пункт 4 сапраўднага дагавора запаўняецца пры рэалізацыі тура заказчыку праз турагента.
<**> Пункт 21 сапраўднага дагавора запаўняецца ў дагаворах аказання турыстычных паслуг у сферы міжнароднага выязнога турызму.
<***> Дагавор можа быць складзены на рускім, беларускім або замежнай мове. Пры гэтым тэкст дагавора, складзенай на беларускім або замежнай мове, павінен адпавядаць тэксту дагавора на рускай мове.


Дадатак 1

да дагавора аказання
турыстычных паслуг


Праграма турыстычнага падарожжа

Турыстычныя паслугі: __________________________________________
Назва (фірмавая назва) тураператара, які сфармаваў тур: ____________________________________________________________
Маршрут турыстычнага падарожжа: _____________________________
Дата, час пачатку і канца турыстычнага падарожжа: ________________________________________________________________
Парадак сустрэчы, провадаў і суправоджання турыстаў: ______________________________________________________________________________
Паслуга па перавозцы: ____________________________________________
Характарыстыка транспартных сродкаў, тэрміны стыковак (сумяшчэнняў) рэйсаў: _________________________________________________________
Паслугі трансферу:   ______________________________________________________
Паслуга па размяшчэнні: __________________________________________
Характарыстыка сродкаў размяшчэння турыстаў (іх месца знаходжання, класіфікацыя па заканадаўстве краіны (месца) часовага знаходжання, іншая інфармацыя) ________________________________________________________________________________________________________________
Паслуга па харчаванні: _____________________________________________
Парадак забеспячэння харчавання турыстаў: ___________________________
Пералік і характарыстыка іншых турыстычных паслуг: ________________________________________________________________
Іншая інфармацыя: _______________________________________________Выканаўца                                Заказчык
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________


Дадатак 2
да дагавора аказання
турыстычных паслуг

Звесткі пра турыстаў, экскурсантаў, якім аказваюцца турыстычныя паслугі <*>

1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________;


Правы і абавязкі турыстаў, экскурсантаў, якім аказваюцца турыстычныя паслугі;
1. Турысты, экскурсанты, якім аказваюцца турыстычныя паслугі, валодаюць правам на:
1.1. аказанне турыстычных паслуг паводле праграмы турыстычнага падарожжа;
1.2. азнаямленне з інфармацыяй пра турыстычныя паслугі і іншай спадарожнай інфармацыяй;
1.3. забеспячэнне выканаўцам належнай якасці турыстычных паслуг і іх бяспекі;
1.4. абарону сваіх праў, свабод і законных інтарэсаў;
1.5. пакрыццё прычыненай шкоды ў выпадках і парадку, пастаўленых грамадзянскім і грамадзянска-працэсуальным заканадаўствам, а таксама сапраўдным дагаворам;
________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Турысты, экскурсанты, якім аказваюцца турыстычныя паслугі, абавязаны:
2.1. своечасова прадставіць заказчыку для наступнага прадстаўлення выканаўцу поўную, верагодную інфармацыю і дакументы, а таксама звесткі пра сябе ў аб'ёме, патрэбным для выканання абавязанняў па сапраўднаму дагавору;
2.2. своечасова прыбываць да месца пачатку турыстычнага падарожжа, а таксама да месцаў збору і адпраўленні ў час здзяйснення турыстычнага падарожжа;
2.3. выконваць заканадаўства краіны (месца) часовага знаходжання, шанаваць яе палітычную і сацыяльную прыладу, звычаі, традыцыі, рэлігіі насельніцтва;
2.4. асцярожна ставіцца да навакольнага асяроддзя, культурных каштоўнасцяў;
2.5. выконваць правілы заезду і выезду краіны (месца) часовага знаходжання (транзітнага праезду);
2.6. выконваць правілы асабістай бяспекі турыста, экскурсанта;
________________________________________________________________________________________________________________________________________


Выканаўца                                Заказчык
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________–––––––––––––––––––––
<*> Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць), дата народзінаў, дадзеныя дакумента, што сведчыць асобу, месца жыхарства.


Карысныя спасылкі:

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аб устанаўленні бязвізавага парадку ўезду і выезду замежных грамадзян ад 9 студзеня 2017 №8
Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аб устанаўленні бязвізавага парадку ўезду і выезду замежных грамадзян ад 7 жніўня 2019 года №300 Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь Пра меры па рэалізацыі Ўказу Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 кастрычніка 2019 года №699
Дамова аб аказанні медыцынскай дапамогі грамадзянам дзяржаў - удзельнікаў садружнасці незалежных дзяржаў
Дамова на апрацоўку персанальных дадзеных